jaarverslag 2021

TOGETHER SHAPING
tomorrow's world

Wie wij zijn

welcome to (y)our world

De toekomst uitdenken door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op te nemen en onze positieve impact te maximaliseren. Dat is het engagement van de groep CFE die zich, via haar drie activiteiten – waterbouwkunde, bouw en vastgoedontwikkeling - positioneert als een belangrijke speler in de transformatie van onze woonomgeving, onze steden, ons samenleven. Een toekomstvisie ondersteund door 140 jaar ervaring en een duurzame filosofie op alle domeinen.

deme

marine engineering

Avec une flotte de plus de cent navires dans le monde, DEME est l’un des leaders internationaux de l’ingénierie maritime. Ses quatre divisions – dragage, offshore, environnement et infrastructure – répondent à des besoins essentiels de notre société et de notre planète. En proposant des solutions toujours plus innovantes, DEME pose les bases d’un avenir durable. 

BPI

real estate

Développer des projets qui définiront les contours des villes de demain, inventer les nouvelles formes de vivre-ensemble, imaginer les espaces de cohabitation du futur... Au travers de son activité de promotion immobilière, BPI se positionne comme un acteur majeur du changement en défendant des valeurs fondamentales : durabilité, haute qualité architecturale, respect de l’environnement et engagement sociétal.

CFE

contracting

Au cœur de nos villes, CFE Contracting transforme notre cadre de vie et bâtit les infrastructures indispensables de notre quotidien. Construction, Multitechnique et Rail & Utilities sont les trois divisions de ce pôle qui se place systématiquement sous le double signe de la durabilité et de l’innovation afin de relever les challenges contemporains. Des projets d’avenir au service d’un monde en constante évolution.

CFE CONTRACTING
In het hart van onze steden transformeert CFE Contracting ons levenskader en bouwt de onmisbare infrastructuur van ons dagelijks leven. Bouw, Multitechnieken en Rail & Utilities zijn de drie divisies van deze activiteit, die de uitdagingen van onze tijd aangaat in het dubbele teken van duurzaamheid en innovatie. Toekomstprojecten voor een wereld die onophoudelijk evolueert.

DEME
Met een wereldvloot van meer dan honderd vaartuigen is DEME een van de internationale leiders in de waterbouwkunde. Haar vier activiteitenlijnen – baggerwerken, offshore, milieu en infrastructuur – beantwoorden aan de essentiële behoeften van onze samenleving en onze planeet. Door steeds meer innoverende oplossingen aan te bieden, legt DEME de basis voor een duurzame toekomst.

BPI Real Estate
Projecten ontwikkelen die de steden van morgen gestalte zullen geven, nieuwe samenlevingsvormen uitdenken, de ruimten voor het samenwonen van de toekomst bedenken ... Met haar vastgoedontwikkeling positioneert BPI Real Estate zich als een belangrijke actor van verandering en verdedigt zij fundamentele waarden: duurzaamheid, hoge architecturale kwaliteit, eerbied voor het milieu en maatschappelijk engagement.

bericht van de CEO's

(Y)our future begins with sustainable thinking

In haar verschillende kernactiviteiten speelt de Groep CFE een essentiële rol in de evolutie van ons milieu, in de brede betekenis, en van onze samenleving. De drie polen – DEME, CFE Contracting en BPI Real Estate – nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ter harte, zoals blijkt uit hun inzet voor duurzaamheid en hun streven om een betere toekomst te bouwen voor iedereen. Een terugblik op 2021, een jaar in het teken van herstel en transformatie.

LEES MEERDownload jaarverslag van de raad van bestuur
kerncijfers

YeaR at a glance

2021, een zeer duidelijk herstel

“In 2021 realiseerde CFE een zeer sterke stijging van haar omzet en haar resultaten, terwijl de gezondheidscrisis zich nog niet heeft gestabiliseerd. Alle polen en divisies hebben bijgedragen aan deze opmerkelijke prestatie.
Het orderboek bereikte opnieuw een recordniveau van maar liefst 7,5 miljard euro, met name dankzij enkele uitzonderlijke opdrachten in offshore windenergie in de Verenigde Staten.
Een aanzienlijk lagere financiële schuld vervolledigt dit uiterst positieve beeld.
De voortgezette activiteiten na de partiële splitsing van CFE, te weten de activiteiten vastgoedontwikkeling, bouw, multitechnieken en spoor, realiseerden een operationele marge van 5,15% en een nettowinst van 39,5 miljoen euro, een niveau dat nooit eerder werd bereikt. Het eigen vermogen is aanzienlijk gestegen: +40% in één jaar.” 

Fabien De Jonge
Financieel en administratief directeur van de groep CFE

lees meer

De mens, een centrale waarde  

“Na een moeilijk jaar 2020, dat gekenmerkt werd door de gezondheidscrisis, konden
we in 2021 onze strategische doelstellingen op het gebied van human resources weer
op de rails krijgen. Wij hebben hard gewerkt om onze procedures te herdefiniëren door
ons te richten op de behoeften van onze werknemers. Digitalisering was een sleutel-
element, met een reeks nieuwe toepassingen om verlofaanvragen of aanwervingen te vergemakkelijken. Er is meer geïnvesteerd in opleiding, met name rond leiderschap en duurzaamheid. We willen onze talenten helpen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en daarom hebben we de basis gelegd voor de toekomstige CFE Academy, die in de loop van 2022 van start zal gaan. Het menselijke aspect blijft centraal staan en daarom hebben wij ook een kader voor telewerken ontwikkeld dat ons in staat stelt aan de huidige verwachtingen van onze collega’s te voldoen. Ons streven naar eco-verantwoordelijkheid wordt meer dan ooit bevestigd met de vernieuwing van ons wagenpark. Het aantal orders voor hybride en elektrische voertuigen werd al aanzienlijk verhoogd en we streven naar 50% groene voertuigen op korte termijn.”

Valérie Van Brabant
Chief Human Resources Officer

lees meer

veilig werken

“De doelstelling van nul ongevallen/nul incidenten blijft de centrale doelstelling van CFE waar ook de HSEQ board (Health, Safety, Environment, Quality) zijn schouders onder zet. Dit met de nadruk op alle elementen van welzijn en preventie die onlosmakelijk verbonden zijn met echte veiligheid voor iedereen op elk moment op de werkplek. Daartoe hebben wij duidelijke prioriteiten gesteld die in concrete acties worden vertaald. Na de vaststelling van een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijk beleid voor alle entiteiten en de invoering van een eengemaakte rapportering van HSEQ-statistieken, konden wij in 2021 een viervoudige aanpak ontwikkelen: ontwikkeling en uitvoering van een alcohol- en drugsstrategie, verhoging van het aantal meldingen van risicovolle handelingen of situaties, lancering van een campagne over levensreddende regels (Life Saving Rules) met de nadruk op werken op hoogte, en het opzetten van een opleidingsprogramma over Safety Awareness voor het management. Preventie en bewustmaking blijven van essentieel belang. De stijging met 24% van het aantal proactieve meldingen van handelingen of risicovolle situaties ten opzichte van 2019 getuigt van een goed collectief bewustzijn dat de basis vormt van ons veiligheidsbeleid.”

Digitalisering en innovatie hand in hand

“Digitalisering speelt een steeds belangrijkere rol in onze sector in het algemeen en voor onze groep in het bijzonder. Dankzij digitalisering zijn we in staat correct en efficiënt te reageren op de huidige en toekomstige uitdagingen voor al onze activiteiten. In 2021 konden we alvast een belangrijke vooruitgang boeken met een aantal initiatieven. In de eerste plaats hebben het ‘Search It'-platform gelanceerd voor de constructie- bedrijven. Search It draagt sterk bij tot de samenwerking in onze groep omdat het een overkoepelende kennisdatabase is waarmee we onze procedures en expertise op een eenvoudige manier met elkaar kunnen delen. Daarnaast hebben we in 2021 vol ingezet op de analyse en voorbereiding van onze toekomstige ERP-oplossing binnen het Fture-programma. Hiermee bouwen aan de fundamenten van onze organisatie en kunnen we nu met een duidelijk beeld op zoek gaan naar een ‘future proof’ geïntegreerd managementsoftwarepakket, waarvoor de implementatie eind 2022 zal starten. Ook de evolutie van onze digitale tools voor de human resources-afdelingen in de groep is ingezet. Er is, na een gezamenlijke analyse, een keuze gemaakt voor de rekruterings-applicatie die in 2022 voor de hele groep geïmplementeerd zal worden. Tegelijkertijd zullen we op zoek gaan naar een gezamenlijk platform waarmee e-learning en ontwikkeling op een efficiënte manier over de groep heen kan aangeboden worden. Naast al deze digitalisatie zit ook innovatie in de kern van onze filosofie. We hebben alle voorbereidingen getroffen om in 2022 het ‘Innovate It'-platform te lanceren, waarmee we iedereen kunnen betrekken in onze innovatie ideeën terwijl we ook een overzicht houden van wat er allemaal gaande is.”

Hans Van Dromme 
Chief Information Officer 

PRIORITAIRE DUURZAME DOELEN 

“Sinds 2019 werkt de groep CFE aan het verduidelijken van haar eigen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op basis van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (DOD). De groep heeft een duidelijke wens om duurzame aspecten zowel in het bouwproces als in de projecten zelf te benadrukken. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een ​​beleid te definiëren dat is gestructureerd rond ESG en dat al in 2020 zijn eerste concrete vormen heeft gevonden met onder meer de oprichting van een dashboard van niet-financiële indicatoren en, voor CFE Contracting, een veel regelmatigere rapportering (4x/ jaar in plaats van 1x/jaar). Verschillende pilootprojecten laten toe om de meest complexe thema’s zoals het transport van materialen, circulariteit of de bescherming van het milieu te monitoren. Elke indicator zorgt voor een regelmatige monitoring van de vooropgestelde prioritaire doelstellingen. De coronacrisis heeft de relevantie daar van bevestigd, met name de versnelling van de digitalisering en de focus op operationele uitmuntendheid, die essentieel zijn gebleken voor de voortzetting van de activiteiten op de bouwplaatsen, in de kantoren of bij het thuiswerken.”

Isabelle De Bruyne 
Chief Sustainability Officer 

lees meer
how we shape the world

De sterkte van onze activa en onze constante reflectie op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen stellen de groep CFE in staat om op lange termijn een positieve impact op de wereld te hebben.

Build
for the future

De strijd tegen de klimaatopwarming is vandaag meer dan ooit een belangrijke uitdaging. De Groep CFE is zich scherp bewust van de huidige problemen en van haar rol als bouwer van een verantwoordelijke toekomst voor iedereen. Met de ontwikkeling van baanbrekende projecten, het gebruik van duurzame materialen en het ontwerp van ecologisch verantwoorde gebouwen werkt ze aan een toekomstgerichte dynamiek. De vermindering, het recycleren en het hergebruik van afval, de beheersing van het energieverbruik, het waterbeheer: stuk voor stuk concrete actiedomeinen die haar visie op lange termijn onderbouwen.

Be a great place to work

Een veilig werkkader aanbieden waarin mensen zich kunnen ontplooien. Iedereen de kans geven om zijn of haar talenten te ontwikkelen en carrière te maken. Iedereen in een positieve omgeving passende opleidingskansen aanbieden. Die waarden zijn essentieel voor de Groep CFE, die met het concept ‘Togetherness’ de collegialiteit van haar teams in de verf zet. Het welzijn op het werk, de gezondheid en de veiligheid zijn uiteraard fundamenteel, zeker in de context van de gezondheidscrisis die haar stempel op het afgelopen jaar gedrukt heeft. De Groep CFE gaat echter nog verder in haar streven naar inclusie en verantwoordelijkheid in al haar entiteiten.

towards climate neutrality

CFE Contracting en BPI Real Estate engageerden zich twee jaar geleden – aansluitend op de reeds langere inzet van DEME – voor een nieuw duurzaamheidsbeleid op basis van de
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. koolstofneutraliteit is een van de hoofdpunten van deze strategie. Na een analyse en de selectie van relevante KPI’s stond 2021 in het teken van de concrete uitvoering, met actieplannen in alle entiteiten en een duidelijke ambitie om de directe koolstofuitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. De Groep CFE toont haar engagement door alles in het werk te stellen om de impact al van bij het ontwerp van de projecten te beperken. 

offer innovative solutions

Innoveren om vooruit te gaan en nog beter te antwoorden op de behoeften van een wereld in constante evolutie. Maar ook om bij te dragen aan duurzaam samenleven. Door in haar projecten nieuwe processen in te voeren, de habitat van de toekomst te bedenken en technologische oplossingen voor de uitdagingen van het milieu te ontwikkelen, bevestigt de Groep CFE haar streven om een gewetensvolle, verantwoordelijke rol te spelen in de bouw van de toekomst van ons allen. Dat impliceert ook een beredeneerde governance en een doorgedreven digitalisering van de manier van werken.

a partner for change

De Groep CFE stelt zich systematisch ten dienste van de gemeenschap en gebruikt de knowhow en de competenties van haar teams om de samenleving beter te maken. De versterking van de sociale banden, de aanpak van de MILIEU-uitdagingen en de integratie van nieuwe technologieën spelen mee in elk project, met de positieve transformatie van ons leefkader als doel. De door onze verschillende entiteiten gerealiseerde infrastructuur geeft letterlijk vorm aan ons dagelijks leven. De Groep CFE
positioneert zich als een partner voor verandering op korte en lange termijn.

lees meer

concrete realisaties

De duurzame filosofie van de groep CFE vertaalt zich dagelijks in honderden concrete realisaties.
Vlaggenschip projecten of mondiale oplossingen, hier zijn de meest sprekende voorbeelden.

Show allSustainableDigitalMarineUrban

ZIN

Circulariteit op grote schaal

lees meer

VMANAGER

Energie onder controle

lees meer

Spartacus

Een ecologische reus van de zeeën

lees meer

Saint-Nazaire

Windkracht, Atlantische energie

lees meer

Rent-A-Port Green Energy

Elektrische opslag: nieuwe vooruitgang

lees meer

Monteco

Het grootste houten gebouw

lees meer

MAJALAND

lees meer

Hornsea Two

Hernieuwbare energie in opmars

lees meer

Gravity

Het samenleven van de toekomst

lees meer

Grand Poste

Een tweede jeugd voor Luik

lees meer

Enves – ETCS2

België op het goede spoor

lees meer

Rode Kruis

CFE is solidair

lees meer