TOGETHER

SHAPING

Jaarverslag 2020

TOGETHER SHAPING
tomorrow's world

wie wij zijn

W

e

l

c

o

m

e

t

o

(y)

O

U

R

W

o

R

l

d

De toekomst uitdenken door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op te nemen en onze positieve impact te maximaliseren. Dat is het engagement van de groep CFE die zich, via haar drie activiteiten – waterbouwkunde, bouw en vastgoedontwikkeling - positioneert als een belangrijke speler in de transformatie van onze woonomgeving, onze steden, ons samenleven. Een toekomstvisie ondersteund door 140 jaar ervaring en een duurzame filosofie op alle domeinen.

deme

marine engineering

Met een vloot van meer dan honderd vaartuigen is DEME een van de internationale leiders in de waterbouwkunde. Haar vier activiteitenlijnen – baggerwerken, offshore, milieu en infrastructuur – beantwoorden aan de essentiële behoeften van onze samenleving en onze planeet. Door steeds meer innoverende oplossingen aan te bieden, legt DEME de basis voor een duurzame toekomst. 

BPI

real estate

Projecten ontwikkelen die de steden van morgen gestalte zullen geven, nieuwe
samenlevingsvormen uitdenken, de ruimten voor het samenwonen van de toekomst bedenken ... Met haar vastgoedontwikkeling positioneert BPI zich als een belangrijke actor van verandering en verdedigt zij fundamentele waarden: duurzaamheid, hoge architecturale kwaliteit, eerbied voor het milieu en maatschappelijk engagement.

CFE

contracting

In het hart van onze steden transformeert CFE Contracting ons levenskader en bouwt het de onmisbare infrastructuur van ons dagelijkse leven. Bouw, Multitechnieken en Rail & Utilities zijn de drie divisies van deze activiteit, die de uitdagingen van onze tijd aangaat in het dubbele teken van duurzaamheid en innovatie. Toekomstprojecten voor een wereld die onophoudelijk evolueert.

bericht van de CEO’s

(Y)our future begins with sustainable thinking

Gebouwen, infrastructuur, waterbouwkunde, milieuprojecten, mobiliteit ... de groep CFE is in het hart van heel de maatschappij aanwezig met projecten die zeer vaak het dagelijkse leven van duizenden mensen transformeren en verbeteren. Deze essentiële rol is ondenkbaar zonder een acuut besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De verschillende CEO’s van de groep en haar polen schetsen er de grote lijnen van en blikken terug op 2020, een jaar dat niet alleen door de pandemie werd gekenmerkt maar ook door veerkracht, solidariteit en innovatie.

Piet Dejonghe & Luc Bertrand 
Gedelegeerd bestuurder van de groep CFE & voorzitter van de raad van bestuur.

LEES MEERDownload jaarverslag van de raad van bestuur

2020

kerncijfers

YeaR at a glance

Veerkracht in de crisis

“Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden blijft het resultaat van de groep CFE in 2020 duidelijk positief. De netto financiële schuld is beduidend gedaald en de beschikbare geldmiddelen en het orderboek bereiken historisch hoge niveaus.

De impact van de gezondheidscrisis verklaart een groot gedeelte van de omzetdaling bij DEME en CFE Contracting, terwijl de activiteit van BPI beduidend vooruitging, in het bijzonder in Polen.
Op het niveau van de drie polen werd DEME zeer vroeg door de pandemie getroffen. De negatieve impact hiervan en het ongeval met het Orion-schip wogen op haar resultaten. Desondanks kon DEME ook mooie successen boeken, zoals de verkoop van een belang in een offshore windpark die een meerwaarde van meer dan 60 miljoen euro opleverde. Deze transactie bewijst de relevantie van de ontwikkeling van de activiteiten van DEME Concessions.

Bij CFE Contracting hebben verscheidene entiteiten, zoals VMA, CFE Polska en MOBIX, het in 2020 buitengewoon goed gedaan. Omgekeerd werden de bouwactiviteiten in België en Luxemburg sterk getroffen door de gevolgen van de pandemie.

Bij BPI Real Estate bleven de gevolgen van de pandemie in 2020 zeer beperkt waardoor het indrukwekkende resultaten behaalde.

De negatieve impact van de gezondheidscrisis zal in de eerste maanden van 2021 nog voelbaar blijven, maar DEME en CFE Contracting zouden hun omzet en nettoresultaat moeten zien toenemen. Bij gebrek aan de oplevering van projecten in Polen en vanwege de vertraging in het verkrijgen van bouwvergunningen in Brussel, zal het nettoresultaat van BPI dalen in 2021 maar zal het toch op een hoog peil blijven.”

Fabien De Jonge
Financieel en administratief directeur van de groep CFE

lees meer

De mens altijd centraal

“Het coronavirus heeft ons gedwongen om sommige van onze doelstellingen te herzien, maar dankzij een uitstekende en efficiënte samenwerking tussen de HR-diensten van de verschillende entiteiten hebben we goed weerstand geboden tegen deze crisis. De snelle implementatie van specifieke opleidingen, zoals opleidingen omtrent welzijn, het gebruik van technologieën voor telewerk of het leidinggeven vanop afstand met de aanpassing aan de virtuele omstandigheden, was een belangrijk instrument in de crisis. Bovendien lanceerde de groep CFE eveneens een grote campagne om de vele specifieke functies met gekwalificeerde profielen in te vullen en haar positie te versterken in wat men nu de ‘war for talent’ noemt. Daarnaast hebben we ook bijkomende financiële steun verstrekt om de gedeeltelijke werkloosheid van sommige van onze medewerkers te compenseren.“

Valérie Van Brabant
Chief Human Resources Officer

lees meer

Veiligheid: een globale aanpak

De HSEQ board (Health, Safety, Environment, Quality) heeft meerdere doelstellingen maar wil vooral de strategische doelstellingen van de groep CFE omzetten in concrete acties en duidelijke prioriteitsplannen. De beslissingen worden geleid door het principe ‘think global, act local’ en mikken op veiligheid voor iedereen, op elk moment. Om zero ongevallen/zero incidenten te bereiken, werkt de board aan de doorlopende verbetering van de processen en het delen van best practices door middel van constructief overleg, met duurzaamheid als rode draad. In 2020 werd een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijk beleid voor alle entiteiten gedefinieerd en een eenvormige rapportage van de HSEQ-statistieken ingevoerd. Dat zal ons in staat stellen om in 2021 een strategie op verschillende niveaus te ontwikkelen, met name de Awareness Training, een project op lange termijn dat de veiligheidscompetenties van de managers zal verbeteren, de bewustmaking rond de Life Saving Rules en een preventiecampagne over het gebruik van alcohol en drugs.

Digitalisatie: een paradigmawijziging 

“De groep CFE heeft haar strategie in de domeinen van digitalisatie en innovatie in 2020 volledig herzien. De digitale transitie in alle domeinen staat daar natuurlijk centraal in, en de COVID-19-pandemie heeft ze versneld. Hoewel de pandemie een negatief impact had op de samenleving, heeft deze periode tot een mentaliteitswijziging geleid die we anders nooit zo snel hadden kunnen realiseren. Reeds in de eerste lockdown is het aantal actieve gebruikers van de videoconferencing-tool vervijfvoudigd. Alle aspecten van het online werk zitten in de lift, van het delen van documenten tot de elektronische handtekening. We hebben al die oplossingen snel kunnen toepassen omdat we er technisch klaar voor waren. Onze proactieve aanpak krijgt nu een verlengstuk met de ontwikkeling van onze ‘digital awareness’ en e-learning.”

Hans Van Dromme 
Chief Digital Officer 

Prioritaire duurzaamheidsdoelstellingen

“De groep CFE werkt sinds 2019 aan de verduidelijking van haar eigen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vertrekkend van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de VN. De groep heeft een duidelijke wil om zowel in de bouwprocessen als in de eigenlijke projecten de duurzame aspecten te benadrukken. Dit heeft de definitie mogelijk gemaakt van een gestructureerd ESG-beleid dat in 2020 al concreet gestalte heeft gekregen in onder meer de invoering van een dashboard voor de niet-financiële indicatoren en, bij CFE Contracting, een veel grotere regelmaat van de rapportering (4x/jaar in plaats van 1x/jaar). In verscheidene proefprojecten worden de meest complexe thema’s, zoals materiaaltransport, circulariteit of milieubescherming, van nabij gevolgd. Elke indicator maakt een regelmatige monitoring van de gekozen prioritaire doelstellingen mogelijk. De coronacrisis heeft de relevantie bevestigd van deze doelstellingen en in het bijzonder van de versnelling van de digitalisatie en de focus op operationele uitmuntendheid, die onontbeerlijk zijn gebleken voor de voortzetting van de activiteiten op de bouwplaatsen, in de kantoren of via telewerk.”

Isabelle De Bruyne 
Sustainability Officer 

lees meer
how we shape the world

De sterkte van onze activa en onze constante reflectie op de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen stellen de groep CFE in staat om op lange termijn een positieve impact op de wereld te hebben.

* these SDG’s are DEME & CFE Contracting and BPI related; more info in the statement of non-financial information

** these SDG’s are DEME or CFE Contracting and BPI related; more info in the statement of non-financial information

Build for the future

Zich bewust van de menselijke en ecologische uitdagingen die onze levensstijl de volgende jaren zullen bepalen, heeft de groep CFE ervoor gekozen om in al haar projecten een zeer langetermijnvisie te ontwikkelen en bevestigt ze haar streven om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en voor de volgende generaties. Een rationeel watergebruik, de inperking van afval en verpakkingen, het hergebruik of de recyclage van afval op de bouwplaatsen, het gebruik van ecologische bouwmaterialen, het verkorten van de toeleveringstrajecten ... allemaal zijn het aspecten waar de groep CFE nu heel concreet aan werkt.

Be a great place to work

De kracht van de groep CFE houdt rechtstreeks verband met het talent van haar teams. Deze menselijke ‘resources’ zijn veel meer dan een anonieme pool van medewerkers. In alle divisies steunt de activiteit op zeer specifieke knowhow en competenties. Bekwame nieuwe medewerksters en medewerkers aantrekken, hen in staat stellen om zich te ontplooien, te ontwikkelen en het beste van zichzelf te geven, is dus een van de prioritaire doelstellingen van CFE. Met dat doel ruimen de verschillende entiteiten een belangrijke plaats in voor een reeks fundamentele menselijke waarden.

concrete Realisaties

offer innovative solutions

Innovatie is een fundamentele component van de duurzaamheidsstrategie van de groep CFE. Ze is zowel een motor als een manier van werken. De operationele uitmuntendheid van alle entiteiten vertrekt van een voortdurend zoeken naar innovatieve oplossingen, voor zowel het dagelijkse beheer van de administratieve procedures als de relaties met de verschillende partners. Maar ze mikt ook op de ontwikkeling van technologieën die onze levensstijl ingrijpend kunnen veranderen.

towards climate neutrality

De Europese Raad, die de staats- en regeringshoofden van de lidstaten van de Europese Unie verzamelt, heeft in december 2019 de klimaatneutraliteit officieel goedgekeurd als doelstelling van de Unie tegen 2050. Deze politieke doorbraak getuigt van het toenemende belang van de ecologische uitdagingen op alle niveaus van de maatschappij. De Groep CFE deelt dit engagement en neemt nu al verscheidene reeksen maatregelen om op termijn klimaatneutraal te worden. 

a partner for change

In een wereld die onophoudelijk evolueert, leidt de combinatie van de behoeften en de eisen van het samenleven met de uitdagingen van het klimaat, de demografie en de gezondheid tot steeds snellere veranderingen van onze manier van leven. Een betere toekomst voor iedereen verbeelden, uitvinden en bouwen: de groep CFE is klaar voor die uitdagingen en ziet de wil om een actor van verandering te zijn als de rode draad van haar duurzaamheidsstrategie.

lees meer